Regulamin

REGULAMIN

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1 Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony - Zwykłe" i jest stowarzyszeniem zwykłym, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane „Stowarzyszeniem”.

 

§2 Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Ornontowicach przy ulicy Zwycięstwa 136. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie w celu realizacji celów zawartych w regulaminie może prowadzić działania również poza granicami kraju.

 

§3 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§4 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2014 r. Nr 79, poz. 855 z póżn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

 

§5 Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§6 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz wszelkiej możliwej pomocy organizacyjnej i materialnej ze strony władz administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz pozostałych.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§7 Celami stowarzyszenia są:

1. Działania ukierunkowane na pełną profesjonalizacje branży ochrony w Polsce.

2. Krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu pracownika ochrony. Obrona praw, godności i zbiorowych interesów pracowników ochrony. Działania na rzecz poprawy wizerunku zawodu pracownika ochrony i jego odbioru społecznego.

3. Troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu.

4. Występowanie w interesie zbiorowym w konsultacjach społecznych projektowanych aktów normatywnych mających wpływ na środowisko pracowników ochrony osób i mienia.

 

§8 Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

1. Udział w konsultacjach społecznych projektowanych aktów normatywnych, a także proponowanie i opiniowanie zmian w istniejących przepisach.

2. Prowadzenie akcji informacyjnej dla społeczeństwa dotyczących wiedzy o pracy pracownika ochrony, jej znaczeniu, problemach, potrzebach i wymogach, jakie musi ona spełniać.

3. Prowadzenie działalności wydawniczej.

4. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

5. Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji działalności ujętej w regulaminie.

6. Inne działania realizujące cele ujęte w regulaminie.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie - prawa i obowiązki.

 

§9 Stowarzyszenie posiada członków:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

 

§10 Członkowie Zwyczajni.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy kto spełnia poniższe warunki:

a) jest osobą fizyczną;

 

b) ma ukończony 18 rok życia;

c) zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia nowych członków odbywa się najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty złożenia deklaracji, decyzją przedstawiciela.

3. Członkami stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

 

§11 Członkowie wspierający.

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §10 (pkt. a, b, c, ), a ponadto deklaruje się do świadczenia na rzecz Stowarzyszenia pomocy organizacyjnej i materialnej lub też w innej formie.

2. Przyjęcie nowych członków wspierających odbywa się najpóźniej w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji decyzją przedstawiciela.

 

§12 Członkowie honorowi.

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Przedstawiciel Stowarzyszenia na wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

 

§13 Członkowie Stowarzyszenia mają:

1. Bierne i czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem wynikającym z zapisu w §17.

2. Prawo zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.

3. Prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze regulaminowej działalności Stowarzyszenia.

 

§14 Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

1. Aktywnego działania mogącego przyczynić się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia.

2. Przestrzegania postanowień Regulaminu Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich, z zastrzeżeniem wynikającym z zapisu w §18.

 

§15 Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

2. Wykluczenia przez Przedstawiciela Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminów, nieprzestrzegania postanowień i decyzji przedstawiciela Stowarzyszenia, oraz ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3. Zalegania z opłatą składek członkowskich za dwa okresy rozliczeniowe.

4. Śmierci członka Stowarzyszenia.

5. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

6. Pozbawienia praw publicznych.

 

§16 Wysokość wpisowego i składki członkowskiej, a także zasady i terminy płatności określa Przedstawiciel Stowarzyszenia.

 

§17 Członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w regulaminowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§18 Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§19 Od uchwały lub decyzji w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie - w terminie 30 dni - do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§20 Władze naczelne.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków.

b)Przedstawiciel Stowarzyszenia.

 

§21. Decyzje przedstawiciela nie mogą być sprzeczne z kierunkami działania wyznaczonymi przez Walne Zebranie Członków.

 

§22. Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 3 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Czlonków przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania bezwzględną większością głosów.

 

§23 Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie może być przeprowadzone za pomocą ogólnodostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

§24 Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

1.Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Przedstawiciela Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Przedstawiciel Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 60 dni przed terminem zgromadzenia. Dopuszcza się powiadomienie pocztą elektroniczną.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

 

§25 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia:

1) z jego inicjatywy;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Termin i miejsce obrad Przedstawiciel Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków niezwłocznie po wpłynięciu wniosku lub żądania w tej sprawie, nie później niż na 14 dni przed tym terminem.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§26 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest jawne o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

 

§27 Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmiany Regulaminu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapadają kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest jawne.

 

§28 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2. Wybór i odwoływanie Przedstawiciela Stowarzyszenia;

3. Udzielanie Przedstawicielowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek co najmniej 1/3 członków zwykłych obecnych na Walnym Zgromadzeniu;

4. Uchwalanie zmian regulaminu;

5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Przedstawiciela Stowarzyszenia,

6. Nadanie lub odebranie upoważnień Przedstawicielowi Stowarzyszenia,

7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Przedstawiciela;

8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Przedstawiciela Stowarzyszenia;

9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

10. Zatwierdzanierocznego sprawozdania finansowego;

11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

 

§29 Przedstawiciel Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

 

§30 Do kompetencji Przedstawiciela Stowarzyszenia należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia;

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

3. Sporządzanie planów pracy i budżetu ;

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5. Podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia - stosownie z nadanymi upoważnieniami;

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

8. Przyjmowanie i skreślanie członków;

9. Określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;

10. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi niniejszego regulaminu,

11. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

 

§31 Za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Stowarzyszenia Przedstawiciela Stowarzyszenia może przyznać następujące wyróżnienia:

1. Pochwałę;

2. Dyplom;

3. Nagrodę (w tym pieniężną);

4. Inne wyróżnienie określone w każdym przypadku indywidualnie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia.

 

§32 1. W razie naruszenia postanowień regulaminu lub decyzji Przedstawiciela Stowarzyszenia,

Przedstawicielowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie w prawach członka na okres od 2 miesięcy do roku;

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Od decyzji Przedstawiciela Stowarzyszenia o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji zainteresowanemu.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

§33 Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. Ze składek członkowskich;

2. Darowizn, spadków, zapisów;
3. Dotacji i ofiarności publicznej;

4. Z dochodów z majątku stowarzyszenia.

 

§34 Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia oraz w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

 

§35 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§36 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia w granicach swoich upoważnień.

 

§37 Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa Przedstawiciel Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§38 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków oraz Przedstawicielowi Stowarzyszenia. Zmiana Regulaminu jest możliwa tylko uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§39 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

§40 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony - Zwykłe

ul. Zwycięstwa 136

43-178 Ornontowice

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 531 366 968

 
 
 
 
 
© 2016 PSPO